Bestelvoorwaarden

HRsolar B.V. hanteert naast deze, de garantie- en leveringsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. Bij strijd tussen beiden voorwaarden, prevaleren die van HRsolar B.V. Beide voorwaarden zijn ook te downloaden van onze website www.hrsolar.nl.

 

Prijzen

Genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2019, zijn bruto en exclusief BTW, prijswijzigingen en fouten voorbehouden. HRsolar behoudt zich het recht om tussentijds haar producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

 

Transport

Franco levering vanaf € 1.000         

Bij orders boven de € 1.000 worden geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht (levering binnen Nederland).

Afgelegen gebieden

Voor afgelegen gebieden, Waddeneilanden en leveringen buiten Nederland wordt een transporttoeslag in rekening gebracht.

Deelleveringen                                   

Indien deelleveringen (bv. deel zonzijdig en deel waterzijdig) wordt € 25,00 netto per extra levering aan handling- en administratiekosten gerekend.

2e levering 

Indien op adres van bezorging de goederen niet kunnen worden afgeleverd kan door afnemer met de transporteur online een nieuwe bezorgdatum worden afgestemd. De kosten voor het opnieuw aanbieden van de goederen worden aan de afnemer doorbelast.

 

Garantie

Op de producten van HRsolar die u bij ons gekocht heeft na 01-01-2019 ontvangt koper vanaf aankoopdatum onderstaande garanties op de genoemde onderdelen met in achtneming van de garantievoorwaarden.

 

Zonnecollector         

Garantie op werking,  10 jaar. Glasbreuk en vorstschade zijn uitgezonderd.

 

RVS Voorraadvaten t/m 300 liter 

Garantietermijn binnentank, 10 jaar tegen materiaaldefecten of productiefouten.

 

RVS Voorraadvaten 400 & 500 liter

Garantietermijn binnentank, 6 jaar tegen materiaaldefecten of productiefouten. Schade ten gevolge van kalkaanslag is uitgesloten. De garantie houdt in dat koper een garantiebedrag uitgekeerd krijgt volgens onderstaande staffel:  –

– 100%   tot 2 jaar na factuurdatum

– 80%    2 tot 4 jaar na factuurdatum

– 50%    4 tot 5 jaar na factuurdatum

– 20%    5 tot 6 jaar na factuurdatum

 

Stalen (emaille) voorraadvaten  

Garantietermijn voorraadvat, 5 jaar op deugdelijkheid en toepassing van gebruikt materiaal.

 

Op overige onderdelen zoals pompsets, expansievaten, RVS leidingwerk en appendages geldt een garantietermijn van 2 jaar.

De garantie geldt alleen voor het desbetreffende materiaal. Eventuele kosten waaronder, indirecte (gevolg) kosten zoals inkomstenderving, arbeid en transport zijn uitgesloten van garantie.

 

Garantievoorwaarden

De bovenstaande garanties zijn uitsluitend geldig:

– Indien het product of onderdeel op correcte en deskundige wijze is geïnstalleerd volgens de installatievoorschriften en door een erkende installateur (KvINL, Zonnekeur of gelijkwaardig) of de HRsolar producttraining heeft gevolgd.

– Indien de koper in het bezit is van een aankoopnota van HRsolar B.V.

– Indien de kwaliteit van het water in het installatie- en drinkwatercircuit voldoet aan de normen volgens het Waterleidingsbesluit en uitsluitend gebruikt voor de verwarming en/of opslag van drinkwater. In het bijzonder wordt aan de volgende parameters voldaan:

– Chloride gehalte: max. 250 mg/l

– Sulfaat gehalte: max. 250 mg/l

– Combinatie chloride/sulfaat: max. 300 mg/l

– pH min: 6.5 en pH max: 8.5

– Totale hardheid: 14 °DH

– Maximale temperatuur 85°C

– Indien aangetoond wordt dat het product of het systeem volgens de onderhoudsvoorschriften van HRsolar B.V. periodiek is onderhouden door een erkende installateur. De periodieke onderhoudskaart achter in de HRsolar installatiehandleiding moet daarbij overhandigd worden aan HRsolar B.V.

 

Klachttermijnen

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 5 dagen na aflevering aan HRsolar B.V. te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen de voor de betreffende zaak/het betreffende onderdeel geldende garantieduur te melden via support.hrsolar.nl aan HRsolar B.V. Ook indien de koper tijdig reclameert, schort dat zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken en gedane bestellingen niet.

 

Retourneren goederen (anders dan defect)

Goederen kunnen tot 14 dagen na verzenddatum geretourneerd worden. Retouren worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn voorzien van een door HRsolar aangeleverde retourbon, welke aangevraagd dient te worden via support@hrsolar.nl.

De minimale retourwaarde moet tenminste € 100,00 netto (exclusief B.T.W.) bedragen.

Uitgesloten van retour zijn:

– Artikelen zonder originele verpakking.

– Verpakking en/of producten die tekenen van schade vertonen.

– Artikelen die gemonteerd zijn geweest.

– Aangebroken verpakkingseenheden.

– Artikelen die op verzoek van de koper zijn ontwikkeld (specials).

 

Retourneren (eventuele) defecte goederen

Bij geconstateerde defecten dient het product binnen 30 dagen aan HRsolar te worden geretourneerd. Alleen retourproducten voorzien van een HRsolar retourbon worden in behandeling genomen.

Indien goederen ter reparatie of beoordeling bij HRsolar B.V. worden aangeboden en bij onderzoek blijkt dat het defect niet binnen de garantie valt zal per product € 55,00 excl. B.T.W. aan onderzoekskosten worden gerekend. Indien koper overgaat tot aanschaf van een vervangend artikel bij HRsolar B.V. zullen deze onderzoekskosten vervallen. Bij reparatie door HRsolar B.V. geldt een garantietermijn van 3 maanden op de reparatiewerkzaamheden.

Garantie en klachtmeldingen dienen te worden aangemeld via de website support.hrsolar.nl

 

Betalingstermijn

Tenzij anders overeengekomen geldt er een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

Elke nieuwe klant wordt door HRsolar B.V. vooraf getoetst bij een kredietmaatschappij. Al onze bestaande klanten worden jaarlijks getoetst. Deze toetsing is leidend voor onze financiële administratie.

 

Plaatsen van orders

Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail verkoop@hrsolar.nl. Indien een orderbevestiging van HRsolar niet binnen 5 dagen getekend retour is gekomen gaan wij er vanuit dat koper akkoord is met de orderbevestiging (o.a. prijzen, leveringsomvang, levertijden en verzendadressen) en onze garantie & leveringsvoorwaarden.